חפש מאמרים
תאריך
כותרת
חיפוש חופשי

כללי

דרשת שבת הגדול | 10/04/2003

כתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" , וכשמסתכלים על מאורעות העולם כעת, רואים דברים הדומים לניסי יציאת מצרים. בשבוע האחרון חזינו בנפילתו של רשע גדול - סדאם חוסיין, שבדומה למפלת מצרים - אנחנו לא עשינו כלום ומישהו אחר דאג לטפל במציקים לנו.

שתי שפות והחלל שביניהן | 01/03/2016

דברים שנשא הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ בסעודה החגיגית השנתית בירושלים, אור לי"ז בטבת התשע"ו, 28.12.2015

יהודים סקרנים | 21/05/2015

רוב בני האדם מפסיקים ללמוד בבת אחת מיד עם תום לימודיהם הפורמליים, בין שמדובר בבית הספר היסודי, בבית הספר התיכון או באוניברסיטה

הכלובים הווירטואליים | 15/05/2014

העולם המודרני בנוי, לא רק מבחינה עקרונית אלא גם מבחינה מעשית, על מתן חופש גדול יותר לבני האדם – חופש במובן החברתי, במובן של נגישות לדברים, במובן של היכולת לשוטט בעולם. כל אלה אמורים להיות אופנים שבהם האדם המשוחרר מגיע לידי ביטוי.

האדם והירח | 17/09/1969

נכתב בעקבות הנחיתה על הירח. התחושה לנוכח מרחבי החלל כמסייעת להבנה הדתית, שאלות מוסריות ואחרות שהתעוררו ביחס למסע זה. על גדולתו ועוצמתו של המין האנושי כגורמים לתחושה דתית מחודשת. וכיצד מסעו של האדם לירח מסייע לדת ע"י סילוקן המוחלט של אמונות תפלות הרווחות בעולם.

צדיק | 01/01/2004

היו אומרים, שבכל דור יש ל"ו צדיקים נסתרים שבזכותם העולם קיים. ואולם אחד הצדיקים הגדולים אמר פעם, שלפעמים גם צדיקים שבגלוי הם צדיקים נסתרים. כי מה שאנו יודעים עליהם בגלוי איננו אלא מקצת; ומה שאיננו גלוי, זהו החלק של הצדיק הנסתר שבתוך הצדיק הגלוי.

דת ומדע | 01/08/1975

דת ומדע: מה הבעיה? המדע מציג לפנינו תמונת העולם כמורכב מחלקיקים הנעים הנה והנה לפי חוקי פיסיקה בלבד. בתמונה זו, אין מקום לאלוהים. יתר על כן, האנשים רואים את המדע כמוכח על ידי נסיון, על ידי תצפיות, אשר כל אדם יכול לחזור עליהן, ואילו הדת נשענת כביכול רק על כתבי קודש, שיש בהם אמנם הרבה דברים שגם אדם מודרני יכול לקבל אותם, אבל יש בהם גם דברים שאינם מתקבלים על דעתו של אדם מודרני. בקונפליקט הזה בין דת ומדע, האדם המודרני לעתים קרובות נבוך.

הנבחרים | 01/05/1959

מתוך כל ההגדרות והקבוצות בולטת ביותר — כי היא המשפיעה והחשובה ביותר — קבוצת הנבחרים. עם ישראל כולו הוא הגדול שבנבחרים; ואולם כל אישיות הבולטים, המשפיעים באמת, הם הנבחרים.

עיניו למטה וליבו למעלה | 01/08/2003

בסוף מסכת יבמות (דף ק"ה עמוד ב), יש סוגיה ובה מחלוקת בשאלה, כיצד צריך אדם להתפלל. וזו לשון הגמרא: "ר' חייא ור' שמעון בר רבי הוו יתבי [היו יושבים], פתח חד מינייהו [אחד מהם] ואמר: המתפלל צריך שיתן עיניו למטה, שנאמר (מלכים א' ט:ד): "והיו עיני ולבי שם כל הימים"; וחד [ואחד] אמר: עיניו למעלה, שנאמר (איכה ג:מא): "נִשָּׂא לבבנו אל כפים".

בחירות | 06/04/2014

אם להשתמש בשימוש הלשון הרגיל בימינו, אפשר לחלק בין נבחרים שהם אנשים שבוחרים בהם לתפקיד ומעמד מסוים ובין מובחרים, אלה שיש להם מעלות משלהם שאינן תלויות בבחירה, אלא באישיות של עצמם.

מדרשי תפילה | 01/07/1956

בין כל המצוות אין מצווה אחת שמנו בה כה הרבה פנים גלויים ונסתרים כמו במצוות התפילה. החכמים ראו בה צדדים רבים שכל אחד מהם יכול לשאת בתוכו נושא שלם וחדש. שאלות כגון: מהי התפילה, ומהו היחס שקובע המתפלל בינו לבין הקב"ה?